Geri

Üyelik Koşulları

Bu Web Sitesine girerek ve kullanarak aşağıdaki Kullanım Koşullarına, burada bulunan her türlü koşul ve gerekliliğe veya bu Web Sitesinde gündeme getirilen her türlü koşula uymayı taahhüt ediyorsunuz. Bu türden her türlü koşulun tarafınızdan kabul edildiği varsayılacaktır. Tüm kullanım koşullarına uymayı reddediyorsanız bu Web Sitesini kullanmamalısınız. Bu Web Sitesinin içeriğinin belirli bölümlerine (aşağıda tarif edildiği üzere) veya bu Web Sitesinde gerçekleştirilen belirli işlemlere getirilen ek koşulları reddediyorsanız, Web Sitesinin bu içerikleri bulunduran veya bu tip işlemlerin gerçekleştirilebileceği bölümlerini veya bu tip içeriği ve bu işlemleri kullanmamalısınız.

Kullanım koşulları Akay Optik ve Saat tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilirler. Kullanım koşullarındaki değişiklikler bu Web Sitesine konulmalarından itibaren geçerlidirler. Lütfen bu Web Sitesini yöneten tüm kullanım koşullarından haberdar olmak için düzenli olarak kullanım koşullarını kontrol ediniz. Akay Optik ve Saat’in diğer Web Sitelerinde o siteler için geçerli olan farklı kullanım kuralları bulunabilir. Ayrıca bu Web Sitesinde veya bu Web Sitesinde gerçekleştirilen işlemler aracılığıyla ulaşılabilecek olan belirli içerik, ürün, malzeme, hizmet ve bilgiler için geçerli olan farklı kullanım koşulları olabilir. Bu tip belirli koşullar bu kullanım koşullarına bir ek oluşturabilirler veya bu kullanım koşullarıyla çeliştikleri yerlerde ve yalnızca o yerlerde bu kullanım koşullarına öncelik kazanırlar.

Akay Optik ve Saat, Web Sitesinin içeriğinde veya bu içeriğe referans veren konularda veya Web Sitesinin formatında herhangi bir zaman, duyuruda bulunmadan değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Akay Optik ve Saat herhangi bir nedenle ve tamamen kendi kararıyla bu Web Sitesine erişimi kaldırma veya kısıtlama hakkını saklı tutar.

İçerikteki telif hakkı ve tüm diğer öncelik hakları (yazılım ses, görüntü, metin, ve fotoğrafları içermek ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Akay Optik ve Saat şirketlerinde veya lisansçılarındadır. İçerikte açıkça verilmemiş olan tüm haklar saklıdır. Aksi belirtilmediği taktirde bu Web Sitesinin içeriği sadece kişisel, ticari olmayan kullanım için değiştirilmeden çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. İçeriğin başka bir kullanımı, herhangi bir sınırlama getirmeden dağıtım, çoğaltma, değiştirme, sergileme ve iletme de dahil olmak üzere Akay Optik ve Saat’in yazılı izni alınmadan gerçekleştirilemez. Tüm çoğaltmalarda telif ve diğer öncelik hakları gözetileceklerdir.

Kanunların uygulanması prensipleri dikkate alınmaksızın, bu kullanım koşulları Türk Hukukuna tabi olacak ve yorumlanacaktır. Bu kullanım koşullarına veya Web sitesine ilişkin veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir talep veya hukuki sorun halinde münhasıran Türk Mahkemelerinin yargılama yetkisine sahip olduğunu ,Akay Optik ve Saat’in giriştiği veya konu ettiği hukuki işlemlere uygulanması koşuluyla kabul etmiş oluyorsunuz.

Bu Web Sitesinden doğrudan veya dolaylı olarak edinilen kişisel bilgiler sadece Akay Optik ve Saat’in Gizlilik Politikasina uyumlu olarak kullanılabilirler.

Herhangi bir soru veya şikayetiniz olursa lütfen bu Web Sitesinin üstünde bulunan "iletişim" butonuna tıklayıp bize bildiriniz.

YASAL UYARI

 
TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 23 (3) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Tüketicileri Koruma Yasası’nın 23’üncü maddesinin (3)’üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar. Kısa İsim 1. Bu Tüzük, “Ticari Reklam ve İlanlar Tüzüğü” olarak isimlendirilir.

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler Tefsir R.G.15.6.2003 40/2003 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe; “Bakanlık”, Ticaret işleri ile ilgili Bakanlığı anlatır. “Mecra”, Reklam ve tanıtım mesajını ileten ve o mesajı alma durumunda olan kişi, grup ya da topluluğun buluştuğu yeri, ortamı (televizyon, her türlü yazılı basın, internet, radyo, sinema gibi iletişim kanalları ile açık hava, basılı işler gibi reklam taşıyan malzemeler) anlatır. “Mecra Kuruluşu”, Ticari reklam veya ilânı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının ya da her türlü aracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel kişiyi anlatır. “Reklamcı”, Ticari reklam ve ilanları reklam verenin duyduğu ihtiyaç doğrultusunda hazırlayan ve reklam veren adına yayımlanmasına aracılık eden ticari iletişim uzmanı gerçek ya da tüzel kişiyi anlatır. “Reklam veren”, Ürettiği ya da pazarladığı malın/hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını artırmak veya imajını yaratıp güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının ya da mal/hizmet markasının yer aldığı reklamları yayımlatan, dağıtan ya da başka yollarla sergileyen gerçek ya da tüzel kişiyi anlatır. “Ticari reklam ve ilân”, Mal, hizmet veya marka tanıtmak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek ve ikna etmek, satışını veya kiralanmasını sağlamak ya da arttırmak amacıyla reklam veren tarafından herhangi bir mecrada yayımlanan pazarlama iletişimi niteliğindeki duyuruyu anlatır. “Yasa”, Tüketicileri Koruma Yasası’nı anlatır. Bu Tüzükte kullanılan ve yasada tanımlanan diğer herhangi bir sözcük, tanım veya deyim, metin başka türlü gerektirmedikçe sözkonusu Yasada ona verilen anlamı taşır. Amaç 3. Bu Tüzüğün amacı; Reklam Denetim Kurulunun kurulmasını ve iletişim özgürlüğünü temel bir ilke olarak kabul ederek Reklam Denetim Kurulunca belirlenen ve reklam veren, reklam mecra kuruluşları ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşların uyması gereken ilkeler ile bu ilkeler çerçevesinde yapılacak inceleme esaslarını belirlemektir. Kapsam 4. Bu Tüzük, Reklam Denetim Kurulunun çalışmasını, içerdikleri sözlü ve yazılı kelimeler, sayılar, görsel sunumlar, müzik ve ses efektleri dahil olmak üzere her türlü ticari reklam ve ilanı kapsar.

İKİNCİ KISIM

Reklam Dentleme Kurulu Reklam Denetleme Kurulu 5. (1) Rekam Denetleme Kurulu, Yasa ve bu Tüzük tarafından belirlenen ilke ve esaslara göre, reklam ve ilanların mevzuta uygunluğunu denetler, uygun bulmadıklarını, Bakanlığa ve Bakanlar Kurulu’na hukuki işlem başlatılması için iletir. (2) Reklam Denetleme Kurulu aşağıdaki 13 üyeden oluşur: (A) Ticaret Dairesi müdür yardımcısı (Başkan); (B) Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nca görevlendirilecek reklam konusunda uzman bir üye; (C) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren üniversitereden rekalamcılık alanında uzman öğretim elemanları arasından seçilecek bir üye; (D) Gazeteciler Birliğinin gazeteciler arasından görevlendireceği bir üye; (E) Reklam Ajanslarının (Reklamcılar Birliğinin) seçeceği bir üye; (F) Tüketici Konseyi üyeleri arasından: (a) Kıbrıs Türk Tabibler Birliği temsilcisi; (b) Kıbrıs Türk Barolar Birliği temsilcisi; (c) Kıbrıs Türk Ticaret Odası temsilcisi; (d) Kıbrıs Türk Sanayi Odası temsilcisi bir üye (e) Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası temsilcisi (f) Tüketici Örgütlerinden seçilen üç temsilci. (3)Reklam Denetleme Kurulu üyelerinin görev süreleri 3 yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir veya görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple üyeliklerin boşalması halinde bu madde hükümlerine göre yeniden görevlendirme veya seçim yapılır. (4) Reklam Denetleme Kurulu üyeleri ayda en az bir defa toplanır. Gerektiğinde başkanın çağrısı üzerine toplantı yapılabilir. Toplantılar üyelerin salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. (5) Reklam Denetleme Kurulu altında reklamların bu Tüzük hükümlerine göre izlenebilmesi için Alt Komiteler oluşturulur. Alt Komitelerin çalışmalarına ve Alt Komitelerde yer alacak (2)’inci fıkradaki kurumları temsil edecek kişilerin nitelik ve sayılarını belirlemek üzere Bakanlıkça, Reklam Alt Komiteler Yönetmeliği çıkarılır. Alt Komiteler gerektiğinde konusunda uzman kişilerin görüşlerine başvurabilirler.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Temel İlkeler Temel İlkeler 6. (1) Ticari reklam ve ilanlarda, aşağıda belirtilen temel ilkeler esas alınır: (A) Reklamlar yasalara, genel ahlaka uygun, doğru ve dürüst olmalıdır. (B) Her reklam ekonomik ve sosyal sorumluluk bilinci içinde iş hayatında ve kamuoyunda kabul gören dürüst rekabet ilkelerine uygun olmalıdır. (C) Reklamlar, güvenlik kurallarının gözetilmediği ve insan güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek uygulama ve durumlarla ilgili hiçbir sunum ya da tanımlama içeremez. (D) Biçimi ve yayımladığı mecra ne olursa olsun, bir reklamın ‘reklam’olduğu açıkça anlaşılmalıdır. Bir reklam haber ve yorum öğeleri içeren bir mecrada yayımlandığında, ‘reklam’ olduğu kolaylıkla algılanacak biçimde belirtilir. Örtülü reklam yapılamaz. (E) Reklamlar, ortalama reklam izleyicisinin algılama düzeyi ile reklamın tüketici üzerindeki olası etkisi göz önünde bulundurularak hazırlanır. Reklamdaki ana vaadin istisnası niteliğindeki ifade ve/veya görüntülerin; (a)Yazılı mecralarda, okunabilir büyüklükte yazılarak, (b) Görsel mecralarda, yalnızca sözle ve/veya okunabilirliğini sağlamak şartıyla yazılı olarak, (c) Sözlü mecralarda, anlaşılabilir biçimde okunarak belirtilmesi zorunludur. (F) Reklamlar, insan onurunu zedeleyici biçimde yapılmamalıdır. (G) Reklamlar, kişilik haklarını zedeleyici biçimde yapılamaz. (H) Reklamlar, önceden izin alınmadan, hiç kimsenin özel veya sosyal hayatını gösteremez ya da anlatamaz. Reklamlarda, hiç kimsenin özel mülkü, önceden izin alınmadan bir kişisel onay etkisi yansıtacak şekilde görüntülenemez veya belirtilemez. (I) Reklamlar, kamu düzenini bozucu nitelikte olamaz; şiddet hareketlerine yol açıcı, göz yumucu, özendirici veya destekleyici unsurlar içeremez; yasadışı veya kınanacak davranışları cesaretlendiremez. (J) Reklamlar, dil, din, ırk, mezhep, felsefi düşünce ve cinsiyete dayalı ayırımcılık üzerine kurulamaz, ayrımcılığı destekleyemez, kötüleme içeremez, istismar edemez. Ahlaka Uygunluk 7. Reklamlar, ahlaka uygunluk açısından aşağıdaki hususlara aykırı olamaz. a) Genel ahlak kurallarına aykırı ifadeler ya da görüntüler içeremez. b) Cinselliğin istismarı ile pornografi içeren ifadeler ya da görüntüler taşıyamaz. c) Korku ve batıl inançlar istismar edilemez. d) Toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde, hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve özürlülerle ilgili ifadeler ya da görüntüler kullanılamaz. e) Hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait görüntü veya ifadelere yer verilemez. Dürüstlük ve Doğruluk 8. (1) Reklamların aşağıda belirtilen hususlara göre doğru ve dürüst olması esastır. (A) Reklamlar, tüketicinin güvenini kötüye kullanacak ya da onun tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar edecek biçimde olamaz. (B) Çok kısa sürelerle imaj veren elektronik aygıt ya da başka bir araç kullanılarak ya da yapılarını, izleyenlerin fark edemeyecekleri ya da bilemeyecekleri bir biçime sokarak bilinçaltıyla algılanmasını sağlayan reklamlar yapılamaz. (C) Reklamlar, özellikle aşağıda belirtilen konularda, eksik bilgi vererek, anlam karışıklığına yol açarak veya abartılı iddialar ileri sürerek yanlış izlenimler yaratmak suretiyle tüketiciyi doğrudan yada dolaylı olarak yanıltabilecek ifadeler ya da görüntüler içeremez Bunlar; (a) Malın yapısını, bileşimini, üretim, yöntemi ve tarihini, amaca uygunluğunu, kullanım alanları ve imkanlarını, verim ve performansını, miktarını, ticari ya da coğrafi veya jeolojik kökenini, çevreye etkisi gibi özelliklerini, (b) Mal veya hizmetin değeri ve ödenecek gerçek toplam fiyatını, (c) Kiralama yoluyla satış, kiralama, taksitle satış ve kredili satış gibi diğer ödeme şartlarını, (d) Teslim, değiştirme, geri alma, garanti, bakım ve onarım şartlarını, (e) Telif haklarını; patent, marka, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler gibi sınai mülkiyet haklarını ve ticaret ünvanlarını, (f) Resmi tanınma ya da onay, madalyalar, ödüller ve diplomalarını, (g) Sosyal amaçlı yardımları, (h) Hizmetlerin niteliklerini, kapsar. (2) Reklamlarda, alıcının satın alma işleminden doğan mevcut yasal haklarının fazlasını sağlamayan bir garantiye yer verilmez. Ancak, garantinin ayrıntılı şartları ve alıcının zararını karşılayıcı önlemler açık biçimde reklamlarda belirtildiği, ya da alıcı bu bilgileri satış yerinde yazılı olarak veya mal ile birlikte sağlayabildiği taktirde, ‘garanti’, ‘garantili’, ‘teminat’, ‘teminat altında’ veya aynı anlamı taşıyan başka kelimeler kullanılabilir. (3) Kira yoluyla satış, taksitle veya diğer tüketici kredisiyle satış şartlarını içeren reklamlar, malın peşin fiyatı, teminat, ödeme takvimi, faiz oranı, malların toplam maliyeti ya da diğer satış şartları konusunda yanlış anlamaya yer verecek biçimde sunulamaz. (4)Kredi vermeye ilişkin reklamlarda, kredinin türü ve vadesi, istenen teminatlar ya da aranan diğer özellikler, geri ödeme koşulları, gerçek faiz ödemeleri ve olası diğer ödentiler konusunda tüketiciyi yanıltabilecek türde hiçbir ifade yer alamaz. (5)Reklamlar, araştırma sonuçlarını veya teknik bilimsel yayınlardan yapılan alıntıları çarpıtamaz. İstatistikler gerçekte olduklarından farklı sonuçlar doğuracak biçimde sunulamaz. Bilimsel terimler yanıltıcı biçimde kullanılamaz. Reklamlarda, yer alan iddiaları, gerçekte sahip olmadıkları bir bilimsel temele sahipmiş gibi göstermek üzere bilimsel terminoloji ve yersiz bilimsel ifadeler kullanılamaz. (6)Zehirli, yanıcı, parlayıcı ya da patlayıcı olan malların taşıdığı tehlike ve risklerin, tüketicinin ve çevrenin güvenliği açısından, ambalaj ve/veya tanıtma ve kullanma kılavuzlarında açıkça belirtilmesi zorunludur. Satışı Özendirici Reklamlar 9. Mal veya hizmetlere yönelik pazarlama teknikleri uygulamak veya yarışmalar düzenlemek suretiyle yapılan satışları özendirici reklamlarda: a) Reklam yapılan mal veya hizmetlerin satın alınması halinde müşteriye ayrıca hediye mal veya hizmetlerin veya ikramiyelerin de verileceği belirtiliyorsa, hediyeli veya ikramiyeli mal veya hizmetlerin piyasa değeri ve bunun uygulanma süresinin açıklanması, hediye mal veya hizmetlerin verilmesine ilişkin reklam veya ilânda sure ile ilgili açıklamanın dışında herhangi bir koşulun ileri sürülmemesi, b) Reklamı yapılan mal veya hizmetlere ait belli sayıda kupon, etiket, kapak veya benzeri unsurların biriktirilip piyango veya ikramiye çekilişine katılma hakkını veren pazarlama tekniklerinin duyurulması halinde, promosyon süresi, ikramiye çekiliş sonuçlarının duyuruluş şekli, malın teslimi ile hizmetin yerine getirilme tarihinin açıklanması, c) Reklamı yapılan mal veya hizmetlerle birlikte karşılıksız olarak verilen mal veya hizmetlerin ya da ikramiyelerin gerçek durumu yansıtması ya da taahhüt edilenden farklı olmaması, gerekir. Doğrudan Satış Reklamları 10. Reklamı yapılan mal veya hizmetlerin alım satımının, kiralanmasının reklama cevap veren kişinin adresinde gerçekleştirileceği veya sağlanacağı mesajını veren doğrudan satış reklamlarında; a) Reklama konu olan mal veya hizmetin, reklama cevap verenin adresine ulaştırılacağının belirtilmesi, b) Reklama konu olan mal veya hizmetin tanımının yapılması ve fonksiyonlarının ve satış fiyatının açıklanması, c) Reklama cevap verenin, satış temsilcilerinin adresine getirdikleri mal veya hizmeti geri çevirme hakkı olduğunun belirtilmesi, zorunludur. Sipariş Edilmeden Gönderilen Mallar 11. Reklamlar, tüketiciye sipariş etmediği malı göndererek, bunları reddetmediği ya da geri göndermediği takdirde bedelini ödemeye zorlayan ya da söz konusu malı kabul etmeye zorunluymuş izlenimini veren, dürüst olmayan satış yöntemleri için kullanılamaz. Karşılaştırmalı Reklamlar 12. Karşılaştırmalı reklamlara; a) Kaşılaştırılan mal, hizmet veya marka adının belirtilmemesi, b) Karşılaştırılan mal veya hizmetlerin aynı nitelikte ve özellikte olması veya aynı istek ve ihtiyaca cevap vermesi, c) Dürüst rekabet ilkelerine uygun olması ve tüketicinin yanıltılmaması, halinde yer verilebilir. Tanıklı Reklamlar 13. Reklamlar, gerçek olmayan ve tanıklığına başvurulan kişinin tecrübesine dayanmayan hiçbir tanıklık ya da onay ifadesine yer veremez veya atıfta bulunamaz.Geçerliliğini yitiren veya başka nedenlerle uygulanamaz duruma gelen tanıklık ya da onay ifadeleri kullanılamaz. İspat Külfeti 14. Doğrulanabilir olgularla ilgili tanımlamalar, iddialar ya da örnekli anlatımlar kanıtlamak zorundadır. Reklam verenler, bu tüzükte belirlenen ilkelerin uygulanışını denetlemekle yetkili ve görevli olanlara böyle bir kanıtı hemen göstermekle yükümlüdür. Kötüleme 15. Reklamlar, hiçbir firmayı, kurum veya kuruluşu, hiçbir endüstriyel, ticari veya diğer bir faaliyeti veya mesleği, hiçbir malı veya hizmeti aşağılayarak ya da alay konusu ederek veya benzer herhangi bir biçimde kötüleyemez. Ticari İtibardan Haksız Yararlanma 16. Reklamlarda; a) Bir başka firma, kurum ya da kuruluşun adı veya amblem , logo ve diğer özgün kurumsal kimlik unsurları, tüketicinin aldanmasına yol açacak şekilde kullanılamaz. b) Bir kişi adından veya bir başka firma, kurum veya kuruluşa ait ticari unvan ya da fikri mülkiyete sahip olunan yahut bir reklam kampanyası ile sağlanmış bulunan itibardan, haksız olarak yararlanılamaz. Taklit 17. Reklamlar, başka reklamların genel düzenini, metnini, sloganını, görsel sunumunu, müzik ve ses efektlerini ve benzerlerini tüketiciyi yanıltacak ya da karışıklığa yol açacak biçimde taklit edemez. Kamu Sağlığı 18. Reklamlar, kamu sağlığını bozucu nitelikte olamaz. Çocuklara veya Reşit Olmayan Gençlere Yönelik Reklamlar 19. Çocuklara veya reşit olmayan gençlere yönelik olan veya onları etkileme olasılığı bulunan reklamlar ile içinde çocukların veya reşit olmayan gençlerin kullanıldığı reklamlar; a) Saflıklarını, bilgi eksikliklerini ve tecrübesizliklerini istismar edemez. b) Fiziksel , zihinsel, ahlâki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini olumsuz etkileyecek hiçbir ifade ya da görüntü içeremez. c) Bir mala veya hizmete sahip olmalarının veya yararlanmalarının tek başına yaşıtlarına göre fiziksel, sosyal ve psikolojik bir avantaj sağlayacağını veya bu mala veya hizmete sahip olmamanın veya yararlanmamanın aksi yönde bir sonuç yaratacağını ileri sürecek mesajlar içeremez. d) Taklit edebilecekleri şiddet unsurlarını taşıyamaz. e) Malın veya hizmetin fiyatı veya gerçek değerinin yanlış bir biçimde algılanmasına yol açacak şekilde verilemez. Reklamı yapılan malın veya hizmetin her aile bütçesine uygun olduğunu ifade edemez. Malın veya hizmetin kendilerine alınmasını ya da kiralanmasını sağlamak üzere ana-babalarını veya başkalarını ikna etmelerine yönelik doğrudan bir çağrıyı içeremez. f) Malı veya hizmeti kullanmanın veya yararlanmanın gerektirdiği beceriyi, olması gerekenden az gösteremez. Malın veya hizmetin kullanma veya yararlanma sonuçları gösterilir veya tanımlanırken, hedef alınan yaş grubundaki ortalama bir çocuğun veya reşit olmayan bir gencin ulaşabileceği sonucu esas almak zorundadır. g) Tehlikeli durumlara sokabilecek veya tanımadıkları kişilerle ilişki kurmaya ya da bilmedikleri veya tehlikeli yerlere girmeye teşvik edebilecek hiçbir ifade ya da görsel sunum veya hemen eyleme yönlendirici, emredici ifadeler içeremez. h) Önlem alınmadığı takdirde kendilerinin yahut çevrelerinin sağlığına zarar verebilecek mal veya hizmetlerin reklamları, gerekli önlemlerin alınmasını sağlayan hatırlatıcı simge ve uyarıları kullanmak zorundadır. i) Reklamı yapılan malın gerçek boyutları, değeri, özellikleri, dayanıklılığı ve performansı hakkında yanıltılmalarına neden olabilecek ifade veya görsel sunumlar içermemek; malın kullanımının ek malzeme gerektirmesi halinde ya da gösterilen veya tarif edilen sonucu alabilmek için başka malzemelere gerek duyulması halinde ise, bu durumun açıkça belirtilmesine ilişkin hususları içermek zorundadır. j) Mal veya hizmetlerin satış veya kiralanmaları için sözleşme yapmalarını ima edecek ifadelere yer veremez. k) Kendileri veya çevreleri için tehlikeli araç, gereç ve nesneleri kullanır veya oynarken gösteremez. l) Ana-babalarına, öğretmenlerine veya diğer kişilere duyduğu özel güveni kötüye kullanılmasına yönelik ifade veya görsel sunumlar içeremez. Ana-baba ve öğretmenlerin otoritesini ve sorumluluk duygusunu veya yargılarını yahut zevklerini zayıflatacak veya ortadan kaldıracak biçimde olamaz. m) Ana-babanın çocuklarına yönelik sevgi, şefkat, bağlılık gibi hassasiyetleri istismar edemez. Çevreye İlişkin Reklamlar 20. Reklamlar, tüketicilerin çevre konusundaki duyarlılığını ya da bu alandaki olası bilgi eksikliğini istismar edecek bir biçimde yapılamaz. Reklamlar, çevresel etki konusunda sadece akademik kuruluşlarca kabul görmüş bilimsel çalışmalara dayalı bilimsel bulguları ve teknik gösterimleri kullanabilir. Reklamı Yapılamayacak Mal veya Hizmetler 21. İlgili mevzuatı uyarınca piyasaya sunulması yahut reklamı yasaklanan mal veya hizmetler ile bunlarla aynı isimde olan ve/veya bunları çağrıştıran mal veya hizmetlerin reklamı yapılamaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Son Kurallar Yükümlülük 22. (1) Reklam verenler, reklamcılar ve mecra kuruluşları veya aracıları Yasa’nın 23’üncü maddesi ile bu Tüzükte belirtilen ilkelere uymakla yükümlüdür. (2) Reklamcılar ya da reklam ajansları, Yasa’nın 23’üncü maddesine ve bu Tüzükte belirtilen ilkelere uygun reklam hazırlayarak reklam verenin yükümlülüklerini yerine getirmesine sağlayacak biçimde çalışmak ve bu konuda onu uyarmak zorundadır. (3) Reklam veren, mal veya hizmetleri konusunda reklamcıya doğru ve gerçeklere uygun bilgi ve belge vermek zorundadır. Reklam verenin, Yasa’nın 23’üncü maddesine ve bu Tüzükte belirlenen ilkelere uygun olmayan reklamını daha sonra düzeltmesi ve telafi etmesi kendisinden beklenilen bir davranış olmakla birlikte, bu Tüzükte belirlenen ilkelere aykırı hareket edilmesine mazaret oluşturamaz. (4) Reklamı yayımlayan, nakleden veya dağıtan veya sunan mecra kuruluşları veya aracıları reklamın kabulünde ve kamuoyuna sunulmasında gereken dikkat ve özeni göstermek zorundadır. (5) Bu Tüzük hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, Yasa’nın 31’inci maddesindeki hükümler uygulanır. Yürütme 23. Bu Tüzük hükümlerini ticaret işleri ile ilgili Bakanlık yürütür. Yürürlük 24. Bu Tüzük;

Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.